fbpx

Regulamin imprezy

Ogólne warunki uczestnictwa ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z występowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Uwaga! Kupuj bilety tylko w wyznaczonych punktach sprzedaży. Posiadacze fałszywych biletów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana.

Zwrot kosztów za bilety w przypadku zmiany daty wydarzenia z powodów epidemicznych, zgodnie z  art. 15zp ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  wynosi 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Sytuacja dla wszystkich organizatorów, w tym nasza,  jest obecnie bardzo trudna dlatego w pierwszej kolejności zaproponujemy Ci voucher, na równowartość kwoty zakupionych biletów, do wykorzystania przez rok w naszym sklepie internetowym: www.sklep.mayday.pl. Będziemy wdzięczni za okazanie wsparcie, jeżeli zechcesz go wykorzystać.

Przypomina się posiadaczowi biletu, iż nie podlega on zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym wypadku niż wymieniony powyżej. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które są uwidocznione na tablicy na terenie obiektu koncertu/imprezy, do tego co następuje:

 1. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy
 2. Na teren imprezy wstęp mają wyłącznie osoby, które posiadają uprawniających do uczestnictwa w imprezie bilet, złożyły pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są zakażone, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym, podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu i będą przechowywane przez Organizatora przez 14 dni od daty wydarzenia. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony na teren imprezy.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej oraz noszenia maseczki zakrywającej nos i usta podczas trwania wydarzenia. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego osoby mające problemy z oddychaniem nie muszą nosić / mogą zaniechać noszenia maseczek. 
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy oraz przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami oraz innymi uczestnikami wydarzenia.
 6. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 1,5 m odległości.
 7. Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki, winien zachować dystans od innych uczestników min. 2 m.
 8. Organizator ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała w dniu wydarzenia.
 9. Zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. U
 10. Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 11. Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu.
 12. Odmówić wniesienia na teren koncertu/imprezy oraz użycia w trakcie koncertu /imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu fotograficznego, mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką.
 13. Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu/imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
 14. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/ imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
 15. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/ imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób, poza, w zależności od osobistego uznania Organizatora , zwrotem części lub całości sumy na jaka opiewa bilet.
 16. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 17. Odmówić wstępu na teren koncertu/imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdza się posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach, selfie sticków oraz jakichkolwiek innych przedmiotów , które mogą stanowić zagrożenie.
 18. Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadacza biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywania w strefie dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
 19. Kupujący bilet, przyjmuje do wiadomości ,że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność ( również od nieszczęśliwych wypadków)
 20. Uczestnik imprezy, przebywający na jej terenie na podstawie biletu wstępu bądź zaproszenia przyjmuje do wiadomości, że przebywanie na Imprezie stanowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zapewniających jego identyfikację. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby, przetwarzanie jego wizerunku oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
 21. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 22. Wnoszenie alkoholu, żywności, napojów, butelek filtrujących wodę, perfum wszelkich substancji prawnie zakazanych (środków odurzających lub substancji psychotropowych) na teren koncertu/imprezy jest zabronione.
 23. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości przedstawione powyżej warunki sprzedaży.