fbpx

Regulamin imprezy

Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu

Uwaga! Kupuj bilety tylko w wyznaczonych punktach sprzedaży. Posiadacze fałszywych biletów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które są uwidocznione na tablicy na terenie obiektu koncertu/imprezy, do tego co następuje:

 • Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy. Zgodnie z Art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta (który mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy) zwrot biletów jest niemożliwy a sprzedający nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy. Zakupiony bilet nie podlega zamianie.
 • Na teren imprezy wstęp mają wyłącznie osoby, które posiadają uprawniający do uczestnictwa w imprezie bilet
 • Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu.
 • Kupujący bilet VIP przyjmuje do wiadomości, że bilet ten jest imienny, nie ma możliwości zmiany nazwiska na nim umieszczonego ani nie podlega on możliwości zwrotu.
 • Posiadacz biletu VIP przy wejściu na teren imprezy, zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość. 
 • Odmówić wniesienia na teren koncertu/imprezy oraz użycia w trakcie koncertu /imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu fotograficznego, mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką.
 • Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu/imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
 • Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/ imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
 • Odwołać lub zrezygnować z koncertu/ imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób, poza, w zależności od osobistego uznania Organizatora , zwrotem części lub całości sumy na jaka opiewa bilet.
 • Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 • Odmówić wstępu na teren koncertu/imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdza się posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach, selfie sticków oraz jakichkolwiek innych przedmiotów , które mogą stanowić zagrożenie.
 • Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadacza biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywania w strefie dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Kupujący bilet, przyjmuje do wiadomości ,że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność ( również od nieszczęśliwych wypadków)
  Uczestnik imprezy, przebywający na jej terenie na podstawie biletu wstępu bądź zaproszenia przyjmuje do wiadomości, że przebywanie na Imprezie stanowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zapewniających jego identyfikację. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby, przetwarzanie jego wizerunku oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
 • Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 • Wnoszenie alkoholu, żywności, napojów, butelek filtrujących wodę, perfum wszelkich substancji prawnie zakazanych (środków odurzających lub substancji psychotropowych) na teren koncertu/imprezy jest zabronione.
 • Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości przedstawione powyżej warunki sprzedaży

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana.

Zapisy wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:

 • Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu.
 • Wprowadzanie zwierząt  na teren imprezy jest zabronione.
 • Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena główna (Spodek), scena blackbox (Sala gimnastyczna), scena showroom (hala lodowiska) oraz zaplecza tych scen, stanowiska realizatorów światła i dźwięku (FOH),garderoby artystów, zaplecze produkcji oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne w Hali SPODEK, Sali Gimnastycznej i Hali Lodowiska.
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.