fbpx

Regulamin imprezy

Ogólne warunki uczestnictwa

Uwaga! Kupuj bilety tylko w wyznaczonych punktach sprzedaży. Posiadacze fałszywych biletów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż nie podlega on zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym wypadku niż wymieniony powyżej. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które są uwidocznione na tablicy na terenie obiektu koncertu/imprezy, do tego co następuje:

 1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu.
 2. Odmówić wniesienia na teren koncertu/imprezy oraz użycia w trakcie koncertu /imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu fotograficznego.
 3. Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu/imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
 4. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/ imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
 5. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/ imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób, poza, w zależności od osobistego uznania Organizatora , zwrotem części lub całości sumy na jaka opiewa bilet.
 6. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 7. Odmówić wstępu na teren koncertu/imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdza się posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach, selfie sticków oraz jakichkolwiek innych przedmiotów , które mogą stanowić zagrożenie.
 8. Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadacza biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywania w strefie dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
 9. Kupujący bilet, przyjmuje do wiadomości ,że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność ( również od nieszczęśliwych wypadków)
 10. Uczestnik imprezy, przebywający na jej terenie na podstawie biletu wstępu bądź zaproszenia przyjmuje do wiadomości, że przebywanie na Imprezie stanowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zapewniających jego identyfikację. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby, przetwarzanie jego wizerunku oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
 11. Wnoszenie alkoholu, żywności, napojów, butelek filtrujących wodę, perfum wszelkich substancji prawnie zakazanych (środków odurzających lub substancji psychotropowych) na teren koncertu/imprezy jest zabronione.
 12. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości przedstawione powyżej warunki sprzedaż.