fbpx

Regulamin imprezy

Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu

Aby wejść na wydarzenie, każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, które jest do pobrania TUTAJ i okazania go przy wejściu na teren imprezy. Oświadczenie to należy posiadać przy sobie przez cały okres trwania wydarzenia.

Uwaga! Kupuj bilety tylko w wyznaczonych punktach sprzedaży. Posiadacze fałszywych biletów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Bilety standardowe zakupione na MAYDAY Poland 10.11.2020 oraz na MAYDAY Poland 08.05.2021 nie tracą swojej ważności oraz nie trzeba ich wymieniać. Uprawniają one do wejścia na MAYDAY Poland 10.11.2021.

W przypadku kiedy impreza po raz kolejny będzie musiała zostać przeniesiona, terminem zapasowym jest 7 maja 2022. Osobom którym ta data nie będzie pasować, gwarantujemy zwrot pieniędzy za zakupiony bilet do max. 21 dni (dotyczy wyłącznie biletów zakupionych na www.sklep.mayday.pl)

Zgodnie z Art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta (który mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy) zwrot biletów jest niemożliwy a sprzedający nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy. Zakupiony bilet nie podlega zamianie. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które są uwidocznione na tablicy na terenie obiektu koncertu/imprezy, do tego co następuje:

 • Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy
 • Na teren imprezy wstęp mają wyłącznie osoby, które posiadają uprawniający do uczestnictwa w imprezie bilet, okazały wymagane oświadczenie, według swojej najlepszej wiedzy, nie są zakażone, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony na teren imprezy.
 • Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczki zakrywającej nos i usta.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy oraz przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami oraz innymi uczestnikami wydarzenia.
 • Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 1,5 m odległości.
 • Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki, winien zachować dystans od innych uczestników
 • Organizator ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała w dniu wydarzenia.
 • Zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu.
 • Zwrot biletów standardowych jest nie możliwy z wyjątkiem sytuacji opisanej w trzecim akapicie regulaminu.
 • Kupujący bilet VIP przyjmuje do wiadomości, że bilet ten jest imienny, nie ma możliwości zmiany nazwiska na nim umieszczonego ani nie podlega on możliwości zwrotu.
 • Posiadacz biletu VIP przy wejściu na teren imprezy, zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość. 
 • Odmówić wniesienia na teren koncertu/imprezy oraz użycia w trakcie koncertu /imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu fotograficznego, mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką.
 • Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu/imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
 • Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/ imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
 • Odwołać lub zrezygnować z koncertu/ imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób, poza, w zależności od osobistego uznania Organizatora , zwrotem części lub całości sumy na jaka opiewa bilet.
 • Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 • Odmówić wstępu na teren koncertu/imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdza się posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach, selfie sticków oraz jakichkolwiek innych przedmiotów , które mogą stanowić zagrożenie.
 • Zmienić miejsce siedzące/stojące posiadacza biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba. Posiadacze biletu mogą być narażeni na ciągłe przebywania w strefie dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Kupujący bilet, przyjmuje do wiadomości ,że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność ( również od nieszczęśliwych wypadków)
  Uczestnik imprezy, przebywający na jej terenie na podstawie biletu wstępu bądź zaproszenia przyjmuje do wiadomości, że przebywanie na Imprezie stanowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zapewniających jego identyfikację. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby, przetwarzanie jego wizerunku oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert/imprezę.
 • Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 • Wnoszenie alkoholu, żywności, napojów, butelek filtrujących wodę, perfum wszelkich substancji prawnie zakazanych (środków odurzających lub substancji psychotropowych) na teren koncertu/imprezy jest zabronione.
 • Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości przedstawione powyżej warunki sprzedaży

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy na jaką opiewa bilet na koncert/imprezę, która została odwołana